Betalingsforsikring

Med betalingsforsikring på ditt lån i AS Financiering er du og din familie godt sikret om noe uforutsett skulle inntreffe.

Langvarig sykdom, arbeidsledighet eller kritisk sykdom kan ramme oss alle og i slike situasjoner kan det være vanskelig å betjene lånet.

Forsikringen vil betjene dine månedlige terminbeløp og dermed gi deg én bekymring mindre i en ellers vanskelig situasjon. Betalingsforsikring betyr også ekstra trygghet for deg og dine nærmeste ved at restgjelden blir innfridd ved alvorlig kritisk sykdom eller ved tap av liv.

Hva dekkes?

  • Arbeidsledighet/permittering eller arbeidsuførhet: Blir du 100 % permittert, helt og ufrivillig arbeidsledig eller 100 % sykemeldt, dekker forsikringen dine månedlige renter og avdrag – maks 13 000 kroner per måned – i inntil 12 måneder og maks 36 måneder av lånets løpetid ?
  • Sykehusinnleggelse: Er du selvstendig næringsdrivende vil du etter 7 døgn med sykehusopphold få dekket første månedlige terminbeløp– maks
    13 000 pr måned
  • Kritisk sykdom: Ved kritisk sykdom slettes utestående beløp på ditt lån med inntil 750 000 kroner (kritisk sykdom er definert som eksempel hjerteinfarkt, hjerneslag, kreft, nyresvikt, transplantasjon, og koronarsykdom (åpen hjertekirurgi).
  • Dødsfall: Ved tap av liv slettes utestående beløp på ditt lån med inntil 750 000 kroner

Fullstendige forsikringsvilkår og bevis blir tilsendt ved tegning. Du kan også laste ned fullstendige vilkår i pdf-format her: Vilkår betalingsforsikring

Pris på forsikringen?

Forsikringspremien utgjør 7,8 % av ditt månedlige terminbeløp og blir fakturert sammen med lånet. Se priseksempel under.

Månedlig terminbeløp: Premie: Terminbeløp inkl forsikring:
Kr 1 000,- Kr 78,- Kr 1 078,-
Kr 2 000,- Kr 156,- Kr 2 156,-
Kr 3 000,- Kr 234,- Kr 3 234,-

Ved aksept av forsikringen vil vilkår og bevis bli sendt per post. Du betaler forsikringen enkelt på samme faktura som lånet ditt. Du har 30 dagers angrefrist og kan deretter si opp avtalen med 30 dagers varsel.

Hvem kan tegne?

For å kunne tegne Betalingsforsikring på ditt lån i AS Financiering må du oppfylle følgende kriterier:

  • Være mellom 18 og 63 år (ikke fylt 63 år)
  • Være i fast heltidsarbeid (minimum 16 timer per uke) eller selvstendig næringsdrivende
  • Være frisk og fullt arbeidsfør, hvilket innebærer at du ikke har kjennskap om sykdom eller symptomer de siste 12 måneder, eller om eksisterende sykdom, symptomer, skade eller diagnose, eller har fått behandling for sykdom/skade, som kan påvirke arbeidsførheten
  • Ikke være kjent med forstående arbeidsledighet eller burde hatt grunn til å regne med forestående arbeidsledighet eller permittering

Angrerett og oppsigelse

Du har 30 dagers angrerett fra ikrafttredelsesdato for forsikringen. Ved oppsigelse fra deg innen 30 dager fra ikrafttredelsesdato, vil betalt premie bli refundert. Innen de 30 første dagene kan du ringe AS Financiering på telefon 400 02 259 for å si opp avtalen.

Etter at angrefristen er over kan du, når som helst, si opp forsikringsavtalen med minimum 30 dagers skriftlig varsel. Oppsigelsen får virkning fra dagen før første premieforfallsdato som kommer etter utløpet av varslingsperioden. Varsel om oppsigelse sendes til AS Financiering.

Hvordan knytte Betalingsforsikring til
lånet ditt?

Send en e-post til betalingsforsikring@financiering.no eller kontakt oss på 400 02 259.

Melding om skade

Skademelding kan sendes elektronisk eller via skjema som fylles ut og sendes per post.

Elektronisk skademelding

Meld skade elektronisk

Forsikringsselskap

AS Financiering Betalingsforsikring markedsføres i samarbeid med filialene AXA France Vie, registrert i foretaksregisterert med organisasjonsnummer NO 921 042 620, og AXA IARD, registrert i foretaksregisteret med organsisasjonsnummer NO 921 042 582, som begge er en del av AXA. Begge er franske selskaper med adresse 313 Terrasses de l’Arche, 92727 Nanterre Cedex, Frankrike. Du kan kontakte AXA på adresse Postboks 588 Skøyen, 0214 Oslo eller telefon 800 37 500 . Tilsynsmyndighet er Autorite de Controle Prudentiel et de Resolution i Frankrike, samt Finanstilsynet i Norge, www.finanstilsynet.no. Forsikringsavtalen reguleres av norsk lovgivning.

Forsikringsavtalen reguleres av norsk lovgivning. AXA håndterer personopplysninger i samsvar med gjeldende personopplysningslovgivning og lover. AXAs personvernpolicy og annen informasjon relatert til personopplysninger finnes på https://no.clp.partners.axa/personvern

Informasjon om forsikringsformidling

AS Financiering med organisasjonsnummer NO911 629 283, adresse Postboks 2023 Vika, 0125 Oslo er registrert som forsikringsformidler for AXA. Registreringen kan kontrolleres på AXA sin hjemmeside http://clp.partners.axa/no. AS Financiering har finansieringsvirksomhet som hovedvirksomhet. AS Financiering står under tilsyn av Finanstilsynet.

For formidlingen og administrasjon av Betalingsforsikring har AS Financiering rett til å ta ut kompensasjon som utgjør 50 % av den den totale premien. Som forsikringsformidler vil AS Financiering kunne beholde 60 % av det årlige overskuddet. Ved salg gjennom telemarketing mottar telemarketingbyrået provisjon for hver solgte forsikring fra forsikringsselskapet. Forsikringsselskapet er ansvarlig for det økonomiske tapet som kan ramme en kunde, en forsikringsgiver eller noen som utleder sin rett fra kunden, som følge av at AS Financiering forsettlig eller uaktsomt tilsidesetter sine plikter i henhold til forsikringsformidlingsloven.

Hvordan fremsetter jeg en klage?

Om du ikke er fornøyd med formidlingen av forsikringen eller den informasjon vi har gitt, ønsker vi at du kontakter vår kunderservice; betalingsforsikring@financiering.no eller Postboks 2023 Vika, 0125 Oslo. Er du misfornøyd med produktet eller skadebehandlingen ber vi deg i første omgang å kontakte klageansvarlig hos forsikringsselskapet AXA på telefon 800 37 500 . De vil gjøre det de kan for å løse eventuelle uklarheter. Se telefonnummer og adresse til forsikringsselskapet og AS Financiering over. Dersom du ikke skulle være fornøyd med svaret du får, kan du kontakte Finansklagenemnda per telefon 23 13 19 60 . Finansklagenemnda prøver upartisk og uten kostnad privatpersoners tvister i slike saker. Mer informasjon om Finansklagenemnda finner du på www.finkn.no. Ovenstående vil ikke begrense din adgang til domstolsbehandling.