Alminnelige kredittvilkar for gjeldsbrev – forbrukerforhold

Med forbruker menes en fysisk person når avtalens formål for ham eller henne ikke hovedsakelig er knyttet til næringsvirksomhet, jf Finansavtaleloven § 2.

Disse kredittvilkårene skal benyttes også i næringsforhold dersom kredittkunden er en fysisk person, og kreditten er sikret ved pant i et formuesgode som tilhører kredittkunden uten at godet er hovedsaklig knyttet til kredittkundens næringsvirksomhet, jf Finansavtaleloven § 2.

Tilbakebetaling

1.1       Kredittbeløpet tilbakebetales ved faste terminbeløp inklusive renter (annuitetslån) eller ved faste avdragsbeløp pluss renter (serielån), som angitt i kredittvtalens utfyllingsdel.

1.2       I tillegg til avdrag og renter betaler kredittkunden de omkostninger som angitt i del 2 SEF-opplysninger pkt 3. Omkostningene kan belastes kredittkontoen.

1.3   Dersom kredittavtalen er inngått med flere kredittkunder, kan kredittgiver kreve hver av dem for den fulle forpliktelsen etter kredittavtalen (solidaransvar), med mindre annet er avtalt.

1.4       Ved renteendringer på annuitetslån vil kredittgiver regulere terminbeløpet, slik at avtalt løpetid beholdes. Partene kan inngå avtale om endret løpetid som følge av renteendring.

Gjelder slik avtale forlengelse av løpetiden, kan avtalen inngås først etter at kredittkunden er varslet om renteøkningen, jfr. pkt 2.2 b) – e)

1.5     Kredittkunden kan vederlagsfritt og når som helst i kredittavtalens løpetid, kreve å få tilsendt     nedbetalingsplan. Dersom det er avtalt avdragsfrihet, kan kredittkunden tilsvarende kreve å få tilsendt en oversikt over tidspunkter og betingelser for betaling av renter og andre kredittkostnader.

Renter og omkostninger

2.1       Generelle regler

a) Nominell rente framgår foran. Den effektive renten er angitt i Del 2 SEF-opplysninger, pkt 3. Renten beregnes og kapitaliseres (legges til kredittsaldo) slik det framgår foran av del 1’s utfyllingsdel.
b) Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrente med den rentesats som er bestemt etter lov om renter ved forsinket betaling. Forsinkelsesrenten skal likevel ikke være lavere enn den renten som til enhver tid løper i kredittforholdet. Forsinkelsesrente påløper ikke bare ved for sen betaling av renter og omkostninger, men også av avdrag, hovedstol, rentetapserstatning etter pkt 2.3 k), varslet tilbakebetaling etter pkt 2.3 j) når fireukersfristen er utløpt, tilbakebetaling av kredittbeløpet når angrerett benyttes etter pkt 7.2 nedenfor, mv.
c) Omkostninger framgår av del 2 SEF-opplysninger. Kredittgiver kan ensidig forhøye gebyrer og omkostninger, på samme vilkår og med samme forhåndsvarsel som nevnt i pkt 2.2 b) og c nedenfor). Kredittgiver kan også ensidig forhøye gebyrer og omkostninger, når endringen er saklig begrunnet ut fra endringer i kredittgivers kostnader eller i omlegning av kredittgivers gebyrstruktur.
d) Hvor vilkårene krever at kredittgiver skal sende varsel om endringer i rente og gebyrer/omkostninger, vil varslet sendes i ordinær post til den hovedadressen som er angitt i kredittavtalen eller til slik hovedadresse som kredittgiver på annen måte har fått sikker kunnskap om. Dersom kredittkunden har samtykket i å motta varsel om renteendringer i nettbankens postkasse, vil varselet bare sendes dit.
2.2       Regulering av flytende rente.

a) Renten beregnes etter den rentesats og i samsvar med de prinsipper som kredittgiver til enhver tid anvender for kreditt av det slag avtalen gjelder.
b) Kredittgiver kan ensidig forhøye rentesatsen når endringen er saklig begrunnet ut fra disposisjoner fra Norges Bank som påvirker pengemarkedsrenten, endringer i obligasjonsrenten, annen kredittpolitisk avgjørelse, eller endringer i det generelle rentenivå for kredittgivernes innlån.
Kredittgiver kan også ensidig forhøye rentesatsen når endringen er saklig begrunnet ut fra hensynet til kredittgivers inntjeningsevne på sikt, omstrukturering av kredittgivers innlån eller tilsvarende særlige forhold på kredittgivers side, samt når endringen er saklig begrunnet i en oppfølgning av myndighetenes syn på kredittgiveres rentepolitikk. Endelig kan kredittgiver ensidig forhøye rentesatsen når endringen er saklig begrunnet i individuelle forhold ved kreditten, f eks når sikkerheter (pant, kausjon) er redusert i verdi, eller når det er skjedd andre endringer på kredittkundens hånd som gjør at kreditten medfører økt risiko for kredittgiver.

I den grad kredittgiver forhøyer renten under henvisning til forhold som nevnt foran, skal kredittgiver som utgangspunkt sette renten tilsvarende ned når det eller de forhold som begrunnet rentehevingen er bortfalt. Dette behøver likevel ikke skje hvis andre omstendigheter som nevnt i pkt 2.2 b) i mellomtiden har gitt grunnlag for å forhøye rentesatsen.

c) Endringer etter pkt 2.2 b) kan settes i verk tidligst seks uker etter at kredittgiver har sendt skriftlig varsel til kredittkunden om endringen. Kortere frist kan likevel benyttes dersom endringen skjer som en følge av at det er inntruffet en vesentlig endring i pengemarkedsrenten, obligasjonsrenten eller det generelle rentenivå for kredittgivernes innlån.
d) Ved gjennomføring av endringen har kredittgiver adgang til rimelig, saklig begrunnet forskjellsbehandling mellom kunden.
e) Varslet til kredittkunden skal angi grunnlaget, omfanget og tidspunktet for gjennomføring av endringen, samt opplyse om kredittkundens rett til førtidig tilbakebetaling. Varslet skal også inneholde opplysninger om ny effektiv og nominell rente, om gebyrer og andre kredittkostnader som skal belastes kredittkunden, samt hvilken betydning endringene vil få for kredittens avdrags- og renteterminer (kredittprofilen) fram til siste avdrag.

Førtidig tilbakebetaling

3.1       Kredittkunden har rett til å tilbakebetale kreditten helt eller delvis før avtalt forfallstid. Kredittkunden skal ved slik førtidig tilbakebetaling betale renter bare fram til og med tilbakebetalingsdagen.

3.2       Kredittkundens rett til å si opp en tidsubegrenset kredittavtale er regulert i pkt 9 nedenfor.

Førtidig forfall

4.1       Kreditten kan etter forutgående varsel som regulert i pkt 4.2 bringes til forfall dersom

a) kredittkunden vesentlig misligholder kredittavtalen, herunder at plikten til å betale renter og avdrag eller andre forpliktelser etter dette gjeldsbrev blir vesentlig misligholdt eller at det skjer vesentlige brudd på forutsetninger som kredittgiver har stilt for kreditten i kredittilsagn eller på annen måte,
b) det blir åpnet konkurs eller gjeldsforhandling etter konkurslovens regler hos kredittkunden,
c) kredittkunden dør, uten at det innen rimelig frist foreligger eller etter varsel blir stilt betryggende sikkerhet for oppfyllelse,
d) kredittkunden har stilt pant i egne eiendeler som sikkerhet, og vilkårene for førtidig forfall i panteloven § 1-9 eller sjøloven § 44 er oppfylt, eller
e) det ut fra kredittkundens handlemåte eller alvorlig svikt i kredittkundens betalingsevne er klart at kreditten vil bli vesentlig misligholdt, og kredittkunden ikke stiller betryggende sikkerhet for kreditten eller rettidig betaling innen den frist kredittgiver setter. Kredittgiver kan likevel ikke bringe kreditten til førtidig forfall etter bestemmelsen her dersom kreditten allerede er betryggende sikret.
4.2       Varsel som nevnt i pkt 4.1 skal være skriftlig og begrunnet. I varselet skal kunden gis to ukers frist til å rette på forholdet.

4.3       Dersom kredittkunden ikke straks betaler kredittgivers kostnader, herunder gebyr ved eventuell inndrivelse av gjelden (purregebyr, gebyr ved tvangsfullbyrdelse mv), kan kredittgiver belaste kredittkontoen for utgiftene             eller kreve dem dekket på annen måte.

4.4       Kredittgivers rett til oppsigelse og sperring av tidsubegrenset kredittavtale er regulert i pkt 9 nedenfor.

Inndrivelse

5.1       Kredittbeløpet inklusive renter og utenrettslige inndrivelsesomkostninger kan inndrives uten søksmål etter tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav a.

5.2       Varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 sendes den hovedadressen som er angitt i gjeldsbrevet eller som kredittkunden senere skriftlig har meddelt kredittgiver.

Personopplysninger

6.1       Kredittgiver vil innhente, bruke og eventuelt utlevere personopplysninger om kredittkunden, bare innenfor de rammer som er gitt i personopplysningsloven og i Datatilsynets konsesjon til kredittgiveren. Se nærmere i egen veiledning ”Generelle regler om bankens/foretakets behandling av personopplysninger (kundeopplysninger)”.

Angrerett

7.1       Kredittkunden har rett til å gå fra kredittavtalen ved å gi melding til kredittgiveren innen 14 kalenderdager fra kredittavtalen er inngått eller – dersom det er senere – fra den dag kredittkunden mottar avtalevilkårene og opplysninger i samsvar med finansavtaleloven § 48. Dersom melding gis skriftlig, anses fristen overholdt om meldingen er avsendt innen fristens utløp.

7.2       Ved bruk av angreretten skal kredittkunden, uten unødig opphold og senest 30 kalenderdager etter at melding er sendt, tilbakebetale kredittbeløpet og betale nominelle renter som er påløpt fra kredittmuligheten ble benyttet til kredittbeløpet blir tilbakebetalt. Rentebeløp pr dag ved fullt benyttet kreditt er opplyst i kredittavtalens utfyllingsdel ovenfor. I tillegg kan kredittgiveren kreve kompensasjon for kostnader i forbindelse med kredittavtalen som kredittgiveren har betalt til offentlige myndigheter og som kredittgiveren ikke kan kreve tilbake derfra, f eks tinglysingsgebyr.

7.3       Bestemmelsene i angrerettloven gjelder ikke for kredittavtaler.

7.4       Bestemmelsene i pkt 7.1 – 7.2 ovenfor gjelder ikke for avtaler om fastrentekreditt hvor samlet kredittbeløp overstiger kr 700.000.

Kredittkundes innsigelser og krav mot annen kredittgiver enn selgeren

8.1       Dersom kreditten er gitt etter en direkte og uttrykkelig avtale mellom en selger og kredittgiveren, og slik at kredittavtalen og avtalen om levering til sammen objektivt sett utgjør en kommersiell enhet, kan kredittkunden overfor kredittgiveren gjøre gjeldende de samme innsigelser og pengekrav på grunnlag av kjøpet, som han kunne gjøre gjeldende overfor selgeren. Ved siden av reklamasjon overfor selgeren etter kjøpslovens regler, må kredittgiveren i tilfelle underrettes så snart det er rimelig anledning til det.

8.2       Har kredittkunden pengekrav som etter bestemmelsen her kan gjøres gjeldende mot kredittgiveren, er kredittgiverens ansvar begrenset til det beløp kredittgiveren har mottatt av kredittkunden i anledning kjøpet.

8.3       Bestemmelsene i pkt 8.1og 8.2 ovenfor gjelder tilsvarende ved tjenesteytelser.

Oppsigelse og sperring av tidsubegrenset kreditt / prosedyre

9.1       Kredittkunden kan vederlagsfritt og til enhver tid si opp en tidsubegrenset kredittavtale, med en måned oppsigelsesfrist.

9.2       Kredittgiveren kan si opp en tidubegrenset kredittavtale, med en frist på to måneder. Oppsigelsen skal skje vederlagsfritt og skriftlig.

9.3       Kredittgiveren kan sperre kredittkundens rett til å utnytte en kredittmulighet i henhold til en tidsubegrenset kredittavtale, når det foreligger saklig grunn. Kredittgiveren skal skriftlig opplyse kredittkunden om begrunnelsen for sperringen før denne får virkning. Dersom slik forhåndsopplysning ikke er mulig, skal opplysningene gis umiddelbart etter at sperringen har fått virkning.

9.4       Bestemmelsen i pkt 9 her begrenser ikke partenes rettigheter etter regler om ugyldighet og mislighold.

Tvisteløsning

10.1    Oppstår det tvist mellom kredittkunde som er forbruker og kredittgiver, kan kredittkunden bringe saken inn for Bankklagenemnda for uttalelse, når nemnda er kompetent i tvisten og kredittkunden har saklig interesse i å få nemndas uttalelse. Det samme gjelder for tvist mellom kausjonist som er forbruker og kredittgiver.

10.2    Bankklagenemndas adresse er postboks 6855 St. Olavs plass, 0130 Oslo,

tlf 22 20 30 14. Se også nærmere orientering på Bankklagenemndas nettsted bankklagenemnda.no

Tilsynsmyndighet

11.1    Kredittgiver er underlagt tilsyn av Finanstilsynet.

Finanstilsynets adresse er postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo.

Kredittvilkår vedrørende salgspantkreditt.

  1. AS FINANCIERING har salgspant i de foran spesifiserte gjenstander inntil samtlige avdrag og eventuelle utlegg til f.eks. forsikring, reparasjoner, skatter og avgifter, alt med renter og omkostninger, er betalt. Inntil så er skjedd, har kredittkunde ikke rett til å avhende, pantsette, utleie eller låne ut gjenstanden eller til å levere denne til selger. Hvis arrest, utleggsforretning eller utpantingsforretning søkes holdt, eller kredittkunde går konkurs, trer inn i akkordforhandling eller på annen måte står i fare for å miste rådighet over gjenstanden, plikter kredittkunde å opplyse at det hefter salgspant i gjenstanden og straks varsle AS FINANCIERING , som kan forlange gjelden betalt, selv om forfallsdag ikke er kommet.
  2. Kredittkunde plikter å holde gjenstanden brann- og tyveriforsikret i kontraktstiden. Biler, motorsykler, båter og lignende må dessuten utvides til å omfatte kasko med tredjemannsinteresse (panthaverinteresse) i favør av AS FINANCIERING, der dette er en forutsetning i kredittetilbudet. AS FINANCIERING har rett til, om det finnes påkrevd, å holde forsikringene i kraft, med adgang til refusjon hos kredittkunde og mot sikkerhet i gjenstanden. Kredittkunde gir AS FINANCIERING transport på mulig erstatningskrav mot forsikringsselskapet for den til enhver tid utestående del av innkjøpskredittet. Unnlatelse av å holde gjenstanden forsikret i kreditteperioden, har AS FINANCIERING rett til å betrakte som et vesentlig mislighold av kredittet. Dersom gjenstanden blir skadet plikter kredittkunde å melde fra til AS FINANCIERING.
  3. Kredittkunde plikter rettidig å betale eventuelle krav, herunder reparasjonsomkostninger, skatter og avgifter som måtte gjelde gjenstanden. AS FINANCIERING kan, om det finnes påkrevd, gjøre de nødvendige utlegg mot sikkerhet i gjenstanden.
  4. På anmodning plikter kredittkunde å forevise gjenstanden for AS FINANCIERING eller dennes representant. Kredittkunde plikter å bruke og vedlikeholde gjenstanden forsvarlig, herunder å følge eventuelle bruksanvisninger gitt i servicehefte etc. Eventuelle offentlige pålegg må følges opp av kredittkunde for hans regning.
  5. Kredittkundes krav på erstatning av tredjemann for totalskade eller for verdiforringelse av gjenstanden etter skade, overføres uten videre til AS FINANCIERING eller garantisten (i nevnte rekkefølge). Det restbeløp, inklusive renter og omkostninger, som kredittkunde skylder på kontrakten, danner grensen for de overfor nevntes rett til å inntre i erstatningskravet. I den utstrekning erstatningskravet gjøres opp ved kontant betaling, anvendes erstatningen til innfrielse av de tidligst forfalte avdrag, renter og omkostninger.
  6. Salgspant i registrert løsøre tinglyses i Løsøreregisteret og kredittkunde betaler omkostningene.